[Thủ thuật blogger] Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho blogspot | Bank™Tư Nhân

[Thủ thuật blogger] Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho blogspot

Giải quyết khó khăn tài chính mùa Covid!

[Thủ thuật blogger] Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho blogspot

Tạo banner chạy dọc 2 bên cho blogspot

Hình vẽ mô phỏng:

Để tạo được các banner chạy dọc các bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Blogspot => Chọn BỐ CỤC => add thêm Tiện ích => Chọn tiện ích HTML/JavaScript.

Bước 2: Paste đoạn code sau vào Tiện ích HTML/Javascript

<div id=”divAdRight” style=”DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px”>
<script type=”text/javascript”>
var ro2zoneid = ‘195125’;
var ro2width = ‘120’;
var ro2height = ‘600’;
var parentpos;
if ( window.location === window.top.location )
{ parentpos=window.location + “#(referrer)[” + document.referrer + “]”; }
else { parentpos=window.location + “#(parent_location)[” + document.referrer + “]”; }
document.write(‘<iframe src=”http://ro2.biz/ad.php?zone=’+ro2zoneid+’&w=’+ro2width+’&h=’+ro2height+’&rf=’+encodeURIComponent(parentpos)+'”‘);
document.write(‘ name=”ro2bizadtag” title=”ro2bizadtag” scrolling=”no”‘);
document.write(‘border=”0″ frameborder=”0″ width=”120″ height=”600″></iframe>’);
</script>

</div>

<div id=”divAdLeft” style=”DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px”>
<div data-app-id=”176″ class=”div-ad123-vn-for-publisher” data-height=”600″ style=”width:120px;”></div>

<script type=”text/javascript” src=”http://ad.ad1688.net/ads_block.js?adm_zoneid=176&v=1380853288″></script>

</div>
<script>

function FloatTopDiv()
{
startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;
startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;
var d = document;
function ml(id)
{
var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
el.sP=function(x,y){this.style.left=x + ‘px’;this.style.top=y + ‘px’;};
el.x = startRX;
el.y = startRY;
return el;
}

function m2(id)
{
var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + ‘px’;this.style.top=y + ‘px’;};
e2.x = startLX;
e2.y = startLY;
return e2;
}
window.stayTopLeft=function()
{
if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
var pY = document.documentElement.scrollTop;
else if (document.body)
var pY = document.body.scrollTop;
if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};
ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;
ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;
ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);
setTimeout(“stayTopLeft()”, 1);
}

ftlObj = ml(“divAdRight”);

//stayTopLeft();
ftlObj2 = m2(“divAdLeft”);
stayTopLeft();
}
function ShowAdDiv()
{
var objAdDivRight = document.getElementById(“divAdRight”);
var objAdDivLeft = document.getElementById(“divAdLeft”);
if (document.body.clientWidth < 1000)
{
objAdDivRight.style.display = “none”;
objAdDivLeft.style.display = “none”;
}
else
{
objAdDivRight.style.display = “block”;
objAdDivLeft.style.display = “block”;
FloatTopDiv();
}
}
</script>
<script>
document.write(“<script type=’text/javascript’ language=’javascript’>MainContentW = 1000;LeftBannerW =125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;</script>”);
</script>

Lưu ý: Phần bôi xanh là code quảng cáo hoặc hình ảnh mà bạn muốn hiển thị.

>> Download Code tại đây.

Bước 3: Lưu lại => xem thử thành quả

Chúc các bạn thành công!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *