tổ chức tín dụng | Bank™Tư Nhân

Thẻ: tổ chức tín dụng

Giải quyết khó khăn tài chính mùa Covid!

ngân hàng tư nhân

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (chương 2)

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục 1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Điều 27. Phương thức cho vay Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay như sau: 1. Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, tổ chức tín…
Read more

ngân hàng tư nhân

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (chương 1)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH…
Read more