ngân hàng tư nhân

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (chương 2)

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục 1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Điều 27. Phương thức cho vay Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay như sau: 1. Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, tổ chức tín…
Read more