ngân hàng tư nhân

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (chương 1)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2016/TT-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH…
Read more